A Team

1st Price - Mr Sudhakar & Subodh
1st Price – Mr. Sudhakar & Subodh
 2nd Price -   Dr. Sathya & Kumaresan
2nd Price – Dr. Sathya & Kumaresan
3rd Price – Mr  Hyder & Sayed
3rd Price – Mr. Hyder & Sayed

B Team

1st Price – Mr. Vettri Selvan & Pondy
1st Price – Mr. Vettri Selvan & Pondy
2nd Price – Mr. Murugan & Krishnamoorthy
2nd Price – Murugan & Krishnamoorthy
3rd Price – Mr. Manoj & Edwin
3rd Price – Mr. Manoj &Edwin
Best Player - Mr.Subodh
Best Player  – Mr. Subodh
Mr.& Mrs Ramalingam CA Auditor
Chief Guest – Mr.& Mrs Ramalingam CA Auditor

15

16
16
16
19
20
21